Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
(DAROWIZN PRZEKAZYWANYCH ZA POMOCĄ WPLACAM.NGO.PL)
§1. Postanowienia wstępne i definicje

 1. Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
  1) „Serwis” – serwis internetowy dostępny pod adresem: https://hospicjum-samarytanin.pl
  2) „Usługodawca” – Lubelskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum Dobrego
  Samarytanina, KRS: 0000026380 – ul. Bernardyńska 11A,, 20-109 Lublin
  3) „Regulamin” – niniejszy Regulamin.
  4) „Użytkownik” – podmiot, który w jakikolwiek sposób korzysta z usług świadczonych
  w Serwisie przez Usługodawcę, który zaakceptował Regulamin;
  5) „Serwis pośrednictwa finansowego” – PayU S.A., dostawca usług płatniczych
  wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w
  Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego
  Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w
  wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji
  podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON: 300523444.
  6) „Darowizna” – środki pieniężne przekazane przez Użytkownika na rzecz
  Usługodawcy na realizację jego działalności statutowej (celów statutowych) – za
  pomocą przelewu elektronicznego lub karty kredytowej, debetowej.
  7) „Dane Osobowe” – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do
  zidentyfikowania osoby fizycznej;
  8) „Materiały” – wszelkie treści publikowane w Serwisie przez Usługodawcę, w
  dowolnej formie, w szczególności treści tekstowe, graficzne, fotograficzne,
  dźwiękowe, audiowizualne, niezależnie od tego, czy mają charakter utworów w
  rozumieniu prawa autorskiego;
  9) „Subskrypcja” – comiesięczna darowizna automatycznie przekazywana za
  pomocą karty kredytowej lub debetowej, której uruchomienie wymaga skorzystania z
  formularza zamieszczonego na stronie Usługodawcy.
 2. Regulamin znajduje zastosowanie do wszystkich Usług dostępnych w Serwisie.
 3. Postanowienia Regulaminu, wraz z przepisami prawa obowiązującego na
  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki
  Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności
  podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania Usługami
  udostępnianymi za pośrednictwem Serwisu.
  §2. Postanowienia ogólne
 4. Celem Serwisu jest informowanie Użytkowników o działalności Lubelskiego
  Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum Dobrego Samarytanina i i jej
  promowanie, a także zbiórka środków pieniężnych na cele statutowe Usługodawcy.
 5. Korzystając z zakładki „Wesprzyj nas”, Użytkownicy mogą za pośrednictwem
  Serwisu dokonać wpłaty darowizny w celu wsparcia Usługodawcy.
 6. Lubelskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum Dobrego Samarytanina
  udostępnia w Serwisie aktualną listę metod umożliwiających dokonywanie płatności
  na rzecz Usługodawcy (zakładka „Wesprzyj nas”).
 7. Wsparcia finansowego Usługodawcy można dokonać korzystając z jednej z
  poniższych metod:
  a) za pomocą przelewu elektronicznego;
  b) za pomocą karty kredytowej;
  c) za pomocą karty debetowej;
 8. Użytkownik może wybrać opcję wsparcia jednorazowego lub cyklicznego. Po
  podaniu Danych Osobowych i kwoty wsparcia oraz po kliknięciu „Wesprzyj nas”,
  Użytkownik zostaje przekierowany na stronę internetową „Serwisu pośrednictwa
  finansowego”. Finalizacja transakcji wymaga zaakceptowania Regulaminu
  dostępnego pod adresem: https://wplacam.ngo.pl/regulamin
 9. Płatność cykliczna ma charakter comiesięcznej darowizny automatycznie
  przekazywanej za pomocą karty – „Subskrypcja.”
  §3. Warunki korzystania z serwisu
 10. Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zobowiązany jest do
  zapoznania się z Regulaminem.
 11. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację i zobowiązanie do przestrzegania
  zasad Regulaminu.
 12. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom Regulamin przed zawarciem
  umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez umieszczenie go na stronie
  internetowej.
 13. Użytkownik oświadcza, że rozumie, iż przekazanie Darowizny wyczerpuje
  przesłanki umowy, o której mowa w art. 888 Kodeksu cywilnego, to jest umowy
  darowizny, która polega na bezpłatnym świadczeniu na rzecz Usługodawcy kosztem
  majątku Użytkownika.
 14. Użytkownik oświadcza, że wie, iż w momencie dokonania przelewu ziszczają się
  przesłanki, o których mowa w art. 890 § 1 zd. drugie Kodeksu cywilnego, który
  stwierdza że wykonana darowizna jest ważna niezależnie od formy czynności
  prawnej.
 15. W celu prawidłowego korzystania przez Użytkowników z usług dostępnych w
  Serwisie, w tym w celu skutecznego zarejestrowania się, niezbędne jest łącznie:
  a. połączenie z siecią Internet;
  b. posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;
  c. korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie
  urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez
  sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a
  ponadto akceptującej pliki typu cookies;
  d. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 16. Spełnienie niektórych wymagań technicznych określonych w § 3 ust. 6. może
  wiązać się z koniecznością poniesienia opłat, w szczególności uzyskanie dostępu do
  sieci Internet. Wszystkie koszty związane ze spełnieniem wymagań technicznych
  obciążają Użytkownika.
 17. Korzystanie z usług świadczonych w ramach Serwisu jest dobrowolne i bezpłatne.
  §4. Warunki zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
  1) Umowa zostaje zawarta z chwilą skorzystania z Serwisu. Do wykonania umowy
  konieczne jest posiadanie konta w „Serwisie pośrednictwa finansowego”.
  2) Zawarcie Umowy jest dobrowolne.
  3) Usługodawca informuje, że korzystanie z Serwisu wiąże się z zagrożeniami
  charakterystycznymi dla usług świadczonych drogą elektroniczną, w szczególności
  możliwością zainstalowania szkodliwego oprogramowania przez osoby trzecie,
  wyłudzenia haseł lub próby innej aktywności mającej na celu przejęcie kontroli nad
  tożsamością Użytkownika. Jednocześnie Usługodawca informuje, że podjął
  wszystkie niezbędne kroki do zminimalizowania wyżej wymienionych zagrożeń.
  §5. Usługi
 18. Usługodawca świadczy na podstawie niniejszego Regulaminu na rzecz
  Użytkowników usługę umożliwiającą, za pośrednictwem „Serwisu pośrednictwa
  finansowego”, przekazywanie Darowizn na cele statutowe działalności Usługodawcy.
 19. Użytkownik może zdecydować się na regularne wsparcie działań Usługodawcy –
  „Subskrypcja”. W celu uruchomienia Subskrypcji należy skorzystać z formularza
  zamieszczonego na stronie Usługodawcy. Subskrypcja ma charakter comiesięcznej
  darowizny automatycznie przekazywanej za pomocą karty kredytowej lub debetowej.
  Decydując się na Subskrypcję Użytkownik wyraża zgodę na pobieranie przez
  operatora płatności z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości
  zadeklarowanej darowizny;
 20. Rozpoczęcie Subskrypcji jest równoznaczne z utworzeniem dla Użytkownika
  strony internetowej konta personalnego; dane dostępowe do konta są przesyłane
  Użytkownikowi za pomocą wiadomości email.
 21. Dostęp do konta personalnego jest możliwy na stronie, której adres otrzymamy w
  wiadomości email po rozpoczęciu Subskrypcji;
 22. Podmiotem, który przechowuje dane karty kredytowej lub debetowej Użytkownika
  jest Serwis Pośrednictwa Finansowego. Usługodawca nie przechowuje danych karty
  kredytowej lub debetowej Użytkownika.
 23. Serwis pośrednictwa finansowego, pośrednicząc w dokonaniu płatności,
  udostępnia narzędzie Token umożliwiające przypisanie do indywidualnego
  użytkownika/czki unikalnego identyfikatora, za pomocą którego użytkownik/czka
  cyklicznie dokonuje darowizn w celu wsparcia działań Usługodawcy;
 24. Po zweryfikowaniu danych karty kredytowej lub debetowej Stowarzyszenie
  otrzyma pierwszą darowiznę, a Użytkownik – wiadomość e-mail potwierdzającą
  prawidłowe uruchomienie Subskrypcji;
 25. Kolejne darowizny będą przekazywane w odstępne 30 dni;
 26. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z Subskrypcji. W tym celu
  należy się skontaktować z biurem Lubelskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych
  Hospicjum Dobrego Samarytanina, KRS: 0000026380 – ul. Bernardyńska 11A,, 20-
  109 Lublin dzwoniąc na numer 59 815 41 15 lub wysyłając maila na
  info@wplacam.org.pl.
  §6. Naruszenie Regulaminu przez Użytkownika
 27. Niedozwolone jest korzystanie z Serwisu do celów sprzecznych z prawem,
  niezgodnych z Regulaminem lub naruszających prawa innych osób.
 28. Niezależnie od konsekwencji wynikających z naruszenia prawa powszechnie
  obowiązującego, Usługodawca uznaje za niedopuszczalne:
  a) uprawianie działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej;
  b) przesyłanie spamu i niezamówionej informacji handlowej;
  c) wykorzystywanie Danych Osobowych innych Użytkowników w celach
  niezwiązanych z funkcjonowaniem Serwisu;
  d) podejmowanie jakichkolwiek działań, poprzez które osoba lub podmiot je
  realizujący w sposób niedozwolony wpływa lub usiłuje wpłynąć na Użytkowników,
  działać na ich szkodę, szkodę Usługodawcy lub innych podmiotów trzecich;
  e) podejmowanie jakichkolwiek działań mogących zagrozić bezpieczeństwu lub
  integralności sieci i usług telekomunikacyjnych;
  f) jakiekolwiek Materiały udostępniane w Serwisie, naruszające prawa autorskie lub
  prawa pokrewne jakichkolwiek osób trzecich.
 29. Użytkownik jest uprawniony do ściągania lub drukowania zawartości Serwisu
  jedynie dla celów prywatnych. Zawartość Serwisu nie może być kopiowana,
  reprodukowana ani wykorzystywana w jakikolwiek inny sposób.
 30. Jeżeli naruszające Regulamin działanie Użytkownika wyrządziło Usługodawcy
  szkodę, w szczególności przez ograniczenie w całości lub części dostępności
  Serwisu dla innych Użytkowników, Usługodawca może dochodzić od takiego
  Użytkownika roszczeń na drodze sądowej.
  §7. Opłaty
  Usługodawca nie pobiera od Użytkowników żadnej prowizji ani innych dodatkowych
  opłat od wpłat Darowizn. Proces płatności jest obsługiwany przez Operatora
  Płatności wpłacam.ngo.pl. Operator jest całkowicie niezależny od Usługodawcy.
  Zasady obsługi procesu płatności, w szczególności płatności pobierane za obsługę
  systemu płatności, dostępne są w regulaminie serwisu pod adresem:
  https://wplacam.ngo.pl/regulamin.
  §8. Dane osobowe
 31. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.
 32. Przekazanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest
  niezbędne w razie podjęcia przez Użytkownika decyzji o przekazaniu Darowizny przy
  korzystaniu z Serwisu, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do przekazania
  Darowizny na cele statutowe.
 33. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi, w tym realizacji swoich praw,
  proszę się kontaktować pod adresem e-mail:zarzad@hospicjum-samarytanin.pl.
 34. Dane będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu po dokonaniu darowizny,
  wypełnienia obowiązku prawnego oraz realizacji umowy lub podjęcia działań przed
  jej zawarciem. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit b, lit. c
  oraz lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, czyli
  wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem na żądanie osoby której
  dane dotyczą, wypełnienia obowiązku prawnego nałożonego na administratora
  danych oraz uzasadnionego interesu administratora danych, którym jest nawiązanie
  z darczyńcą kontaktu w celu złożenia podziękowań za darowiznę oraz dochodzenie
  ewentualnych roszczeń.
  W tym celu przetwarzamy następujące dane:
  a) imię, nazwisko i adres e-mail Użytkownika;
  b) przekazane przez Serwis pośrednictwa finansowego Usługodawcy w związku z
  wpłatą na rachunek Usługodawcy kwoty Darowizny;
  c) dane adresowe (jeśli Użytkownik je przekazał).
 35. Dane te nie będą udostępniane innym podmiotom.
 36. Dane przechowywane będą przez okres 5 lat (ustawowy termin dla przedawnienia
  podatkowego). Po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia
  roszczeń lub wskazany w odrębnych przepisach prawa.
 37. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani
  organizacji międzynarodowej.
 38. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu
  wobec dalszego przetwarzania.
 39. Administrator informuje, że nie przetwarza danych Użytkownika w sposób, który
  prowadzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
 40. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
  Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 41. Zasady przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników są uregulowane w
  Polityce Prywatności.
  § 9. Prawa autorskie i prawa pokrewne
 42. Autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do Serwisu jako całości, oraz
  poszczególnych jego części, elementów graficznych, słownych lub muzycznych, jak
  również prawa kompozycji tych elementów i ich układu na stronie internetowej
  przysługują Usługodawcy.
 43. Materiały będące utworami w rozumieniu prawa autorskiego lub przedmiotami
  praw pokrewnych podlegają ochronie na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach
  pokrewnych bez potrzeby odrębnego zastrzeżenia, w szczególności bez
  konieczności składania żadnych oświadczeń przez Usługodawcę lub Użytkownika
  wprowadzającego je do Serwisu.
 44. Prawami autorskimi i prawami pokrewnymi do treści i Materiałów wprowadzanych
  przez Fundację i udostępnianych w Serwisie dysponuje Usługodawca.
 45. Zabronione jest bez zgody Usługodawcy wyrażonej na piśmie pod rygorem
  nieważności: kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie
  w całości lub we fragmentach informacji, Materiałów lub innych treści
  prezentowanych w Serwisie, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przez
  bezwzględnie wiążące przepisy prawa powszechnego.
  §10. Reklamacje
 46. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach
  związanych z funkcjonowaniem Serwisu, a także wykonaniem usług przez
  Usługodawcę.
 47. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres email:zarzad@hospicjum-samarytanin.pl lub w formie pisemnej na adres
  Usługodawcy.
 48. Usługodawca udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej
  otrzymania.
 49. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres e-mail
  wskazany w reklamacji, lub jeżeli reklamacja została złożona w formie pisemnej, na
  adres e-mail wskazany w piśmie.
 50. Usługodawca informuje, że reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą
  elektroniczną przez osoby trzecie, do których dostęp związany jest z korzystaniem
  przez Użytkowników z Serwisu, w tym świadczonych przez Serwis pośrednictwa
  finansowego, rozpatrywane są przez te osoby trzecie na zasadach i w trybie
  określonym w regulaminach świadczenia usług przez te osoby.
 51. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie Serwisu
  pośrednictwa finansowego.
 52. Usługodawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr
  dostępna jest platforma internetowego systemu pozasądowego rozstrzygania sporów
  pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami (platforma ODR), z której może
  skorzystać Usługobiorca.
  §11. Usunięcie danych, wypowiedzenie i rozwiązanie umowy
 53. Użytkownik ma prawo zażądać od Usługodawcy usunięcia swoich danych poprzez
  wysłanie wiadomości e-mail zawierającej w treści takie żądanie na adres
  zarzad@hospicjum-samarytanin.pl z adresu podanego w trakcie rejestracji w
  Serwisie, a Usługodawca ma obowiązek na takie żądanie niezwłocznie dane usunąć.
 54. Żądanie usunięcia danych jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o
  wypowiedzeniu umowy wiążącej Użytkownika z Usługodawcą.
 55. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą otrzymania przez Usługodawcę żądania, o
  którym mowa w ust. 1.
 56. Usługodawca może wypowiedzieć umowę z Użytkownikiem i usunąć jego dane w
  przypadku, gdy Użytkownik naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu lub w
  związku z korzystaniem z Serwisu naruszy powszechnie obowiązujące przepisy
  prawa.
  5) O fakcie wypowiedzenia umowy w trybie §11 ust. 4, Użytkownik zostanie
  poinformowany za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty
  elektronicznej, który Użytkownik podał wypełniając formularz w Serwisie.
  §12. Zmiany Regulaminu
 57. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
 58. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną uwidocznione w Serwisie z co najmniej 14-
  dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian.
  §13. Postanowienia końcowe
 59. Regulamin obowiązuje od dnia jego ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu.
 60. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Serwisu w formie umożliwiającej
  jego odtwarzanie i utrwalanie.
 61. Regulamin, jak również umowy zawarte na jego podstawie podlegają prawu
  polskiemu i będą interpretowane zgodnie z tym prawem.
 62. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie lub postanowienia niniejszego Regulaminu
  okażą się nieważne, niezgodne z prawem lub bezskuteczne, nie uchybia to
  ważności, zgodności z prawem i skuteczności pozostałych postanowień Regulaminu.
 63. Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkownika Regulaminu należy
  kierować na adres e-mail:zarzad@hospicjum-samarytanin.pl lub w formie pisemnej
  na adres Usługodawcy.