Polityka prywatności


I. Postanowienia ogólne
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych
osobowych użytkowników strony internetowej http://hospicjum-samarytanin.pl/, którego
Administratorem jest Lubelskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum Dobrego
Samarytanina. Administrator dba o prywatność i zapewnia wysoki standard ochrony
danych osobowych Użytkowników Serwisu. Polityka Prywatności zawiera informacje
o tym, w jaki sposób będą przetwarzane dane osobowe Użytkowników Serwisu przez
Administratora.

II. Zastosowane pojęcia
Administrator: Lubelskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum Dobrego
Samarytanina KRS: 0000026380 – ul. Bernardyńska 11A,, 20-109 Lublin.
Serwis: strona internetowa wraz ze wszystkimi funkcjonalnościami znajdująca się
pod adresem: https://hospicjum-samarytanin.pl/
Użytkownik: osoba korzystająca z Serwisu
Polityka: niniejsza polityka prywatności
RODO: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE.

III. Dane osobowe Użytkownika
W wyniku korzystania z Serwisu, Administrator może przetwarzać następujące dane
osobowe:
imię i nazwisko,
informacje finansowe (np. numer konta lub karty kredytowej),
dane kontaktowe (adres e-mail, telefon),
numer dokumentu tożsamości,
adres zamieszkania.
We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się
kontaktować korespondencyjnie na adres Administratora lub elektronicznie pod
adresem: zarzad@hospicjum-samarytanin.pl
Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak może być konieczne dla
skorzystania z funkcjonalności Serwisu.

IV. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych
Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników Serwisu w następujących
celach:
a) umożliwienie Użytkownikom dokonywania wpłat na rzecz Administratora:
Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników, którzy dokonują wpłat na
rzecz Administratora za pomocą Serwisu. Podstawa prawna przetwarzania to art. 6
ust. 1 lit. b RODO (realizacja umowy darowizny na rzecz Administratora).
b) umożliwienie złożenia zapytania o uzyskanie wsparcia ze strony
Administratora:
Użytkownicy mają możliwość wysłania zapytania poprzez formularz dostępny w
Serwisie. Podstawa prawna przetwarzania to art. 6 ust. 1 lit. f RODO (realizacja
prawnie uzasadnionego interesu Administratora tj. celów statutowych) oraz art. 9 ust.
2 lit. d RODO, w przypadku przekazania danych szczególnej kategorii (przetwarzanie
w ramach uprawnionej działalności Administratora prowadzone z zachowaniem
odpowiednich zabezpieczeń).
c) zapewnienie bezpieczeństwa i funkcjonalności Serwisu:
Administrator przetwarza dane osobowe w celu analizy poprawności działania
Serwisu, uzyskiwania statystyk w zakresie ruchu w Serwisie oraz dla celów
archiwizacyjnych. Administrator rozpatruje także reklamacje Użytkowników związane
z problemami z działaniem Serwisu. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1
lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora tj.
zapewnienie działania Serwisu).
d) dochodzenie lub ochrona przed ewentualnymi roszczeniami:
W przypadku ewentualnych roszczeń względem Użytkowników lub konieczności
ochrony przed roszczeniami, Administrator może przetwarzać dane Użytkowników
uzyskane za pośrednictwem Serwisu. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust.
1 lit. f RODO (realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora tj. ochrona
przed roszczeniami lub dochodzenie roszczeń).

V. Odbiorcy danych
Odbiorcami danych osobowych Użytkowników Serwisu mogą być pracownicy
Administratora, którzy zostali odpowiednio upoważnieni do przetwarzania danych
osobowych Użytkowników. W przypadku, gdy Administrator korzysta z
podwykonawców świadczących usługi związane z obsługą Serwisu (np. wsparcie
techniczne) odbiorcami danych mogą być także podwykonawcy, w szczególności
operatorzy telekomunikacyjni oraz operatorzy płatności internetowych. W takim
wypadku Administrator zawrze z nimi odpowiednie umowy.
Administrator może zostać zobowiązany do udostępnienia danych osobowych na
żądanie organów publicznych, uprawnionych na podstawie odpowiednich przepisów
prawa.
VI. Okres przetwarzania danych
Administrator przechowuje dane osobowe Użytkowników, którzy udzielili wsparcia
finansowego przez 6 lat od końca roku, w którym zostało udzielone wsparcie.
VII. Prawa użytkowników związane z przetwarzaniem danych
W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownikowi przysługuje prawo
do:
a) dostępu do danych (Administrator ma obowiązek przedstawić Użytkownikowi
wszelkie informacje o sposobie i zakresie przetwarzanych danych osobowych
Użytkownika);
b) sprostowania danych (jeśli Użytkownik uważa, że dane są nieprawidłowe lub
niekompletne, może żądać ich sprostowania przez Administratora);
c) usunięcia danych (Użytkownik jest uprawniony żądać usunięcia jego danych
osobowych, a Administrator ma obowiązek spełnić żądanie, jeśli będzie prawnie
uzasadnione);
d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych (Użytkownik jest uprawniony
żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych w określonych w
przepisach przypadkach);
e) przeniesienia danych osobowych (Użytkownik jest uprawniony zażądać
przeniesienia danych osobowych przez Administratora w ustrukturyzowanym,
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego,
wyłącznie, jeśli przetwarzanie miało miejsce na podstawie umowy lub zgody i
odbywało się w sposób automatyczny);
f) sprzeciwu względem przetwarzania danych (Użytkownik może wnieść sprzeciw
względem przetwarzania jego danych osobowych na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych (ze względu na swoją
szczególną sytuację) lub wobec przetwarzania danych dla celów marketingu
bezpośredniego).
W celu zrealizowania uprawnień można się skontaktować z Administratorem
elektronicznie na adres: zarzad@hospicjum-samarytanin.pl. W przypadku uznania,
że doszło do naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych,
Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
VIII. Przetwarzanie danych poza EOG
Administrator nie przekazuje danych osobowych Użytkowników do państw spoza
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.